GO:0055082 cellular chemical homeostasis (468)

GeneInput weightStandardRank
NRXN11.012
ATP2B20.513
ATXN1--15
QKI--18
GNB1--24
CNR10.25129
HTR2C0.25162
GRIN2A0.25166
NFASC--113
HTR2A0.251121
SLC12A5--141
GNAQ--189
KCNMA10.251191
PRKCE--204
ASIC20.251207
GRIK20.51232
PPP3CA--244
SOX4--250
GNB2--258
CACNA1A--1270
CACNB4--271
NLGN10.251276
ATP6V0B--277
CACNB3--278
GRIN1--294
SLC8A2--334
SV2A--354
SCN2A1.01360
ATP6V1G2--367
NF10.251372
KCND20.251386
MAPK8IP2--418
SLC1A6--488
NEDD4L--495
ATP6V0C0.251502
JUN--511
GLRB--515
KCNH2--1529
ATP6V0D1--539
JPH3--580
CRHR1--589
CACNA1B--593
CACNA1E--612
OLIG2--619
SCN8A--644
PAX2--653
NAB1--656
SNCA--1667
CNTN2--674
TAC10.251726
KCNJ10--1733
KCNA5--1743
POU3F2--750
DICER1--1762
GRIN2B1.01763
TSC10.251790
CCKBR--794
GPR6--796
KCNMB2--804
CACNA1C--1807
POU3F1--878
ATP6V1A--886
DRD10.251899
NTSR2--920
GNG3--927
ZNF236--933
ADAM22--945
SBF2--1953
RYR2--1959
ADORA1--960
ID4--1009
CALCA--1013
PLP1--11049
ADRB1--1057
GPR12--1064
KCNK3--1065
HIF1A--1075
DRD50.2511103
NPY1R0.2511190
CX3CL1--1199
ARF1--1225
GRIK30.2511247
CHRNA3--1266
KCNIP1--1272
BAD--1290
CACNG4--1342
NAB2--1372
GRIK5--1396
CACNG2--1460
ZNF24--1498
APP--1515
SLC8A1--1529
RYR30.2511563
PTGER3--1587
NR3C20.511624
KCNMB4--1767
ATP6V1B2--1815
CHRNA70.511837
ADRA1A--1858
TGFA--1873
STC1--1900
PPARGC1A--1909
SPECC1L--1912
NOX1--1924
CARTPT0.2511957
ATP6V0A1--2034
MBP--2120
ATP1A2--12247
GNA11--2281
SLC24A2--2302
CUL5--2323
FKBP1B--2346
CALCR--2381
ATP6V1F--2424
NLGN4X1.012439
ATP7A--12483
BCL20.2512485
SLC22A17--2572
PLLP--2636
FGFR3--12640
FOXA2--2645
TRPC1--2648
RHAG--12655
MYRF--2677
SOD1--12702
CHRNA9--2714
ACSBG1--2854
SKI--2904
MCHR10.2512905
ATP7B--12928
TRPC60.512954
GLRA1--2965
SLC6A12--2979
JPH1--3027
PTK2B--3063
MT3--3160
CDK50.2513194
GRID20.2513225
NPTN--3227
NTF30.2513232
PARK7--13322
JPH4--3380
HCN2--3542
SLC30A8--13644
STIM2--3653
IL6ST--3678
DRD20.2513749
AVPR1A0.513803
NOX4--3804
CYP19A10.2513823
EDNRA--13857
FGF23--13888
ITGB1--3903
CCR9--4018
ATP6V1E1--4070
MAFG--4115
SLC8A3--4131
LPAR1--4170
CHRNA6--4229
S1PR1--4301
CLCN3--4307
MAL--4319
P2RY1--4342
DRD30.2514349
CHRNA40.2514471
TF--14527
ATP6V1G1--4576
JAM3--4580
PTH1R--4648
PROK2--14655
CHRNA1--4684
SLC30A7--4720
NKX6-2--4791
CNIH2--4797
GAL3ST1--4887
CHRNB4--4903
HES5--4919
TH0.2514933
CCR8--4957
GCM2--5007
CALCB--5145
NLGN2--5147
CCR3--5157
CCL1--5289
ATP6V1H--5369
CXCR4--5414
PRNP--15418
GNAT2--5443
CLDN16--5495
ASPA--15501
FASLG--15523
SLC9A3R2--5711
GRIN2C--5801
OXCT1--5813
CHERP--5827
PIAS3--6019
ADIPOQ0.2516032
ABCB5--6044
LGALS1--6065
ENPP1--16091
ATP6V1D--6195
CCR4--6209
SCN9A--16238
ATP2C1--16243
EGR20.2516247
OPRL10.2516271
AGTR1--16275
TFRC--6349
OXTR0.516388
ATP6V1G3--6391
NMUR2--6430
LPAR2--6450
XCR1--6470
PPARD--6562
BCL2L1--6563
PLN0.2516577
CKB--6665
GJD2--6673
NDFIP1--6744
S1PR3--6774
KNG1--6802
HEPH--6867
PLCE1--6929
PTH--6947
BNIP3--6953
GCKR--6973
HTR2B--6992
RXFP3--6996
DRD40.2517021
ARHGEF10--7111
TRPV10.2517162
CASR--7200
SLC30A1--7241
P2RY4--7298
ILK--7305
CYBA--17322
PMAIP1--7385
CYP7A10.2517401
CDH23--17406
SLC34A2--17410
DHH--17475
GHRH--7478
ATP6V0A4--7653
KCNQ1--17724
PYGM--17766
KCNMB3--7769
CXCL12--7802
XCL1--7819
IL2--7838
MTL5--7866
P2RX7--7888
PRX--17937
MET1.018002
CD24--18102
CXCL13--8148
PDE6B--18154
ABCG2--8170
ATP6V1C2--8391
ADORA2A0.2518408
CCL13--8493
CYSLTR1--8518
AVPR1B0.2518546
TFR2--18706
SCARA5--8763
LRRK2--18802
MPP5--8887
TMPRSS3--18916
AIFM3--8980
ATP6V0D2--9130
AACS--9143
KCNJ11--19151
GHRL0.2519242
KCNE1--19266
RGN--9311
HPX--9337
SLC40A1--19418
SLC26A5--9487
EDN1--9540
SLC34A3--9595
CCL11--9615
BAX--9833
CLDN11--9855
GLP1R--9893
FTH1--9971
ATP6V0E2--10017
XIRP1--10027
CHRNA10--10096
BDKRB2--10150
PDE6A--10187
DLD--110207
FOXA3--10333
ATP1A4--10368
GIPR--10369
CLN3--110442
ATP6V0A2--10497
ATP6V1B1--10564
BEST2--10624
GIMAP5--10690
KLK6--10748
IL1B--110818
CSRP3--110846
MLXIPL--11075
MFI2--11113
MICU1--11165
OXT0.25111176
SCO2--111242
PIK3CB--11542
CACNA1F0.25111612
TACR1--11618
HCRT0.25111633
CNR20.25111649
CCKAR--11747
FTHL17--11798
CCL7--11841
LPAR3--11897
AQP11--12001
ATP6V1E2--12277
TTC7A--12351
FTL--12386
HERPUD1--12415
DMPK0.25112484
PMCH--12542
CP--112565
TNNI3--112758
SLC11A2--112770
WFS10.25112793
FGF2--13150
MTMR2--113176
FTMT--13239
AGT--113305
AVP--113439
SLC46A1--13637
UTS2R--13768
RYR1--113799
PPT1--113834
PMP22--113921
TBXAS1--13990
CD55--14043
MCOLN1--114169
GJC3--14214
NDUFS1--14224
CCR6--14313
CCR10--14318
CCL19--14578
GDF2--14603
GALR2--14926
CCL23--15011
CAV3--115414
ELANE--115526
MT4--15819
FXYD1--15840
TRPV4--115988
FZD2--16930
RNR2--17244
CCR5--17585
HP--17916
BDKRB1--18217
PSEN1--18523
FTH1P19--18576
F2--118599
CCL3--18656
EDN2--18677
P2RX3--18725
ATOX1--18811
JPH2--18890
P2RX1--19303
CCL15--19406
TBXA2R--19479
SLC9A8--19558
CCL28--19780
F2RL1--19969
F2R--20036
TGFB10.25120135
PRDX3--20199
CHRNB20.25120216
SLC4A11--120256
SLC4A1--20295
JAK3--20340
BBC3--20534
AMIGO1--20613
CHRFAM7A--20694
ALAS2--120776
GNA15--20926
SRI--21103
ADM--21106
BAK1--21229
MT1H--21308
C5AR1--21363
ATP5B--21365
CXCR3--21424
HSP90B1--21432
CD380.25121442
PTPRC--21546
LTF--21622
ATP6V1C1--21645
ITPR3--21697
AFG3L2--121742
MON1A--21794
ERCC2--121804
CHRNB1--21815
CCL21--21829
VDR--21837
CCR1--21851
SLC9A3R1--21898
C5--122004
S1PR4--22105
CALR--22152
ATP2A1--122234
HMOX2--22285
P2RX4--22325
MT2A--22355
HAMP--122361
CCR7--22367
SAA1--22464
FITM2--22542
MYC--122615
SOD2--22687
GPR89A--22689
SERINC5--22742
IBTK--22790
CD52--22795
MCU--22796
CD9--22906
RHCG--22911
ERBB2--123130
TGM2--23204
ADRB20.25123251
TCIRG1--123264
CCR2--23296
EPHX2--23371
APOE0.25123516
TPCN2--23548
SLC11A1--23561
C3AR1--23652
CCL14--23698
ICAM1--23720
HMOX1--23938
CLN6--124022
FLVCR1--24042
SLC29A1--24079
P2RY2--24088
SAA2--24171
ABCB6--24248
EPOR--24273
EIF2B4--24428
ANXA7--24475
HFE0.25124705
SLC39A4--124719
PLCG2--24731
LCK--24753
NUBP1--24876
STEAP3--24919
ABCB7--125160
LCN2--25233
CYBRD1--25244
PML--25277
EIF2B5--25325
TPT1--25343
EIF2B2--25351
CAV1--125381
GNPAT--125382
ACO1--25454
HEXB--125497
ATP6V0E1--25547
SLC30A5--25550
FXN--125604
SCO1--25694
CLN5--125742

Network

GO:0055082

Network
Enrichment
NameDescriptionExternal IDs
NRXN1neurexin 1 Entrez:9378  HGNC: 8008  HPRD: 11858  Ensembl: ENSG00000179915 
ATP2B2ATPase, Ca++ transporting, plasma membrane 2 Entrez:491  HPRD: 00160  HGNC: 815  Ensembl: ENSG00000157087 
ATXN1ataxin 1 Entrez:6310  HGNC: 10548  HPRD: 03333  Ensembl: ENSG00000124788 
QKIQKI, KH domain containing, RNA binding Entrez:9444  HGNC: 21100  HPRD: 06691  Ensembl: ENSG00000112531 
GNB1guanine nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 1 Entrez:2782  HPRD: 00766  HGNC: 4396  Ensembl: ENSG00000078369 
GenesetTypeFreq. (Network vs Genome)P-Value (FDR Corrected)Genes
GeneDescriptionAvg. edge score to queryRankIn genesetIn query
NRXN1neurexin 1
ATP2B2ATPase, Ca++ transporting, plasma membrane 2
ATXN1ataxin 1
QKIQKI, KH domain containing, RNA binding
GNB1guanine nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 1
Query geneGeneGene descriptionEdge score
NRXN1NRXN1neurexin 1
ATP2B2ATP2B2ATPase, Ca++ transporting, plasma membrane 2
ATXN1ATXN1ataxin 1
QKIQKIQKI, KH domain containing, RNA binding
GNB1GNB1guanine nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 1