GO:0007601 visual perception (201)

GeneInput weightStandardRank
CACNB20.5146
RORB--283
GLRB--515
PAX60.251544
PAX2--653
KCNJ10--1733
RIMS10.51777
NR2E10.251977
GPR98--11237
CNGA3--11255
GUCA1A--11258
RHO--11379
GRM80.2511404
NDP--11484
ZIC2--11609
RS1--1748
CNGB1--11841
TRPM1--11874
PITPNA--1918
USH1C--11976
CDHR1--12110
SLC24A2--2302
OPN1SW--2363
EYA4--12369
RRH--2390
CNGB3--12418
SIX3--12494
ATXN7--12540
GRM6--12585
RCVRN--2658
COL11A10.2512725
POU6F20.2512898
ABLIM1--2939
GLRA1--2965
SLC45A2--13033
VSX1--3107
PRR4--3120
OPA1--3271
OAT--13330
IMPG1--3349
MYO3A--13388
IMPG2--13428
RLBP1--13432
RBP4--3448
MYO9A--3467
VAX2--3553
PRPH2--13569
SIX6--3665
CDS1--3676
CRYGC--3739
SAG--13796
NRL--13810
GNAT3--3827
KERA--3862
TYR0.2513899
PDE6H--4126
PDC--4191
AOC2--4339
UNC119--4356
RAX--14486
GABRR2--4612
CLRN1--14622
RGS16--4657
GPR143--14685
OCLM--4814
COL2A1--14839
IRX5--4848
AIPL1--14858
KRT12--4893
TH0.2514933
CRYGA--4941
TACSTD2--4992
HMCN1--15034
LRAT--15055
PROM1--15137
SLC24A1--5203
USH2A--15253
GUCY2F--5264
CRYBA1--5325
RGS9--5332
RPGRIP1--15348
RP1--15366
GNAT2--5443
RPE65--15580
ARL6--15581
MIP--6085
VSX2--16270
BBS9--16317
PCDH15--16350
GUCA1C--6368
CLN8--16415
PDCL--6614
GJD2--6673
CRYBA4--6786
OPN3--6917
SDR16C5--6965
POU4F3--17242
RGS9BP--7356
CDH23--17406
GUCY2D--17484
PPEF2--7509
RDH12--17538
GJA3--7559
CRYBB1--7572
GJC1--7736
ABCA4--18061
MYO7A--18064
PDE6C--18075
RD3--18143
PDE6B--18154
ZNF513--18206
ABCC6--18218
C2orf71--18290
BEST1--18313
RGR--18365
CRYGD--8492
BFSP2--8586
TULP2--8662
CRYBB2--8691
OPN1MW--18702
RP1L1--18747
CABP4--18825
CHM--18997
EYS--19010
GJA10--9031
CRYGB--9219
RDH10--9300
PRCD--19437
CRX--19828
OPN4--9930
CNGA1--19933
TULP1--110015
FAM161A--110037
BBS4--110131
USH1G--110139
PDE6A--10187
RDH8--10339
RBP3--10389
OPN5--10411
CRYAA--10509
NYX--110589
SPATA7--110711
CLDN19--10792
EPAS1--10869
MYO3B--10932
BBS5--110945
EYA3--11065
GJA8--11252
ARR3--11267
SFRP5--11273
GRK7--11406
CACNA1F0.25111612
OPN1MW2--11619
RABGGTA--12081
NR2E3--112274
GUCA1B--12297
ROM1--12353
WFS10.25112793
RPGR--112879
OPA3--13042
CRYBB3--13084
CDH3--13161
NPHP3--113474
OPN1LW--113505
BBS10--113611
CNNM4--13618
GRK1--113627
PPT1--113834
BBS1--113982
MKKS--114510
CHML--14703
FSCN2--115241
RAX2--115717
GNAT1--119999
CHRNB20.25120216
PDE6G--120364
CRYZ--20565
KIFC3--21516
PDE6D--21624
BBS2--121914
BBS7--122032
RP2--122116
CYP1B10.25122210
RDH5--122451
TGFBI--22585
CYP4V2--122850
RABGGTB--23151
EML2--23909
TIMP3--23921
WDR36--123984
CLN6--124022
COL1A1--124140
HPS1--124327
IQCB1--124416
LUM--24789
COL18A1--25059
DHRS3--25202
EFEMP1--25366
DNAJC19--25442
LAMB2--25730
CLN5--125742

Network

GO:0007601

Network
Enrichment
NameDescriptionExternal IDs
CACNB2calcium channel, voltage-dependent, beta 2 subunit Entrez:783  HPRD: 02473  HGNC: 1402  Ensembl: ENSG00000165995 
RORBRAR-related orphan receptor B Entrez:6096  HGNC: 10259  HPRD: 09062  Ensembl: ENSG00000198963 
GLRBglycine receptor, beta Entrez:2743  HPRD: 11751  HGNC: 4329  Ensembl: ENSG00000109738 
PAX6paired box 6 Entrez:5080  HGNC: 8620  HPRD: 06167  Ensembl: ENSG00000007372 
PAX2paired box 2 Entrez:5076  HPRD: 01330  HGNC: 8616  Ensembl: ENSG00000075891 
GenesetTypeFreq. (Network vs Genome)P-Value (FDR Corrected)Genes
GeneDescriptionAvg. edge score to queryRankIn genesetIn query
CACNB2calcium channel, voltage-dependent, beta 2 subunit
RORBRAR-related orphan receptor B
GLRBglycine receptor, beta
PAX6paired box 6
PAX2paired box 2
Query geneGeneGene descriptionEdge score
CACNB2CACNB2calcium channel, voltage-dependent, beta 2 subunit
RORBRORBRAR-related orphan receptor B
GLRBGLRBglycine receptor, beta
PAX6PAX6paired box 6
PAX2PAX2paired box 2